พนักงานธุรการ

Responsibility
 • จัดทำรายงานประจำวันของอู่
 • บันทึกและจัดทำข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • บันทึกรายงานการซ่อมบำรุงต่างๆ
 • บันทึกแบบฟอร์มอื่นๆของบริษัทฯ
 • นำเงินรายได้จากตั๋วโดยสารเข้าบัญชีบริษัทภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนงานเอกสารด้านการสรรหาพนักงานใหม่
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้