About us

บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ลงทุนในบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เพื่อจัดให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยครอบคลุมเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบื้องต้นจำนวน 9 เส้นทาง โดยในแต่ละเส้นทาง ได้รับใบอนุญาตเส้นทางเดินรถเป็นเวลา 7 ปี จากกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ยังให้บริการสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ทั้งด้านในและนอกตัวรถโดยสาร รวมทั้งการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการผ่าน Mobile application อันได้แก่ พฤติกรรมการใช้งานรถโดยสาร รวมทั้งลักษณะทางภูมิประชากรศาสตร์

ความสำคัญของธุรกิจ

รถโดยสารประจำทาง ถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความต้องการอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยประกอบไปด้วยหน่วยธุรกิจและที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พบว่า จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง ของ ขสมก. มีจำนวนถึงกว่า 4.3 แสนคนต่อวัน (ปี 2562) ยังไม่นับรวมจำนวนผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะอื่นๆอีกจำนวนมากต่อวัน หากแต่เป็นที่ทราบกันว่า การให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากคุณภาพของรถยนต์โดยสารและคุณภาพของการให้บริการ ที่ไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ให้มีความสะดวก, ปลอดภัย, สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งของผู้ที่ใช้บริการ และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้เป็นอย่างดียิ่ง

วิสัยทัศน์

“สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร ด้วยการเดินทางที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และบริการที่ได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

 • พัฒนาการให้บริการด้านขนส่งมวลชน โดยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
 • ขยายเส้นทางการเดินรถ ให้มีความครอบคลุมและเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น
 • ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบเดินรถ และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร (CRM) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เป้าหมาย

  เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี)
 • สร้างการรู้จักและจดจำแบรนด์ Thai Smile Bus
 • เพิ่มจำนวนการใช้ e-ticket ของ TSB ให้ได้อย่างน้อย 10-15%
 • เพิ่มเส้นทางเดินรถเป็น 11 เส้นทาง

 • เป้าหมายระยะกลาง (2-4 ปี)
 • ขยายเส้นทางเดินรถให้มากขึ้น
 • พัฒนา e-ticket ของ TSB ให้สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมทั้งพัฒนาเป็นบัตรเงินสดเพื่อใช้ชำระสินค้าและค่าบริการต่างๆ
 • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากการเดินรถ รวมทั้งการให้บริการสื่อโฆษณาทั้งใน/นอก
 • พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อต่อยอดธุรกิจการให้บริการด้านข้อมูล (data service) การทำแบบสำรวจ และ การทำโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Advertising) เป็นต้น

 • เป้าหมายระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)
 • สามารถคืนทุนให้กับกิจการได้
 • สร้างผลกำไรจากการให้บริการรถโดยสารอย่างยั่งยืน
 • ไทย สมายล์ บัส
  สมายล์ ทุกการเดินทาง